Privātuma politika

Dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, ir jebkura informācija (personas dati), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (attiecīgi, datu subjektu), kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem, vai jebkādiem citiem faktoriem, izmantojot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā.

Šajā privātuma politikā noteiktā datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, un šādās darbībās var ietilpt vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai jebkādas cita veida darbības ar datiem.

Pārzinis/apstrādātājs SIA ‘’PostNos’’ ar šo garantē:

 1. ka personas datu apstrāde, tostarp, pati nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamo nacionālo un Eiropas Savienības datu aizsardzības likumu attiecīgajiem noteikumiem (un, ja piemērojams, par to ir informētas kompetentās valsts iestādes);
 2. ka tas ir devis norādījumu Saņēmējam vai Apstrādātājam apstrādāt nosūtītos personas datus tikai un vienīgi atbilstoši piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām un, ja piemērojams, apstrādāt datus tikai un vienīgi pārziņa vārdā;
 3. ka tas nodrošina datu apstrādes atbilstību normatīvajiem drošības pasākumiem;
 4. ka, ja nosūtīšanas ietvaros datus paredzēts nosūtīt ārpus Eiropas Savienības, datu subjekts tiek informēts vai tiks informēts pirms tiek veikta attiecīgā datu subjekta datu nosūtīšana uz šādu trešo valsti (kas nenodrošina pienācīgu aizsardzību, piemērojamo Eiropas Savienības likumu izpratnē);
 5. ka tas sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
 6. uzglabāt ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošināt, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda veida dati, kādiem mērķiem un kādas ir Saņēmēja līgumiskās attiecības ar šādām pusēm;
 7. nekavējoties un pienācīgi izskatīt visus datu subjekta informācijas pieprasījumus saistībā ar nosūtāmo personas datu apstrādi un ņemt vērā uzraudzības iestādes sniegtos ieteikumus saistībā ar nosūtīto datu apstrādi;
 8. pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, atdot atpakaļ datu subjektam visus nosūtītos personas datus un to kopijas (ja datu subjekts to pieprasa) un, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, iznīcināt visus šādus datus un apliecināt datu subjektam atbilstību šā Līguma punkta noteikumiem.

SIA ‘’PostNos’’ ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā un saskaņā piekrišanu datu apstrādei saistībā un attiecībā uz Ceļojuma līguma noslēgšanu, izpildei, saziņai, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Savāktie dati var tikt nodoti trešajām personām, noteiktos gadījumos:

 • Izpildot Tūrisma pakalpojumu, kura sniegšanai ir nepieciešams piesaistīt trešā valstī esošos Personas datu saņēmējus (piemēram, gaisa pārvadātājus, jūras pārvadātājus, sauszemes pārvadātājus, apdrošinātājus, viesnīcas) un nosūtīt Personas datus uz trešo valsti (tas ietver teritorijas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, izņemot ‘’Amerikas vairogu’’),
 • Tādējādi, Personas datu saņēmējs nesniedz atbilstošas garantijas par datu aizsardzību, kā arī par tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu saistībā ar apstrādi un lēmums par datu nosūtīšanu uz trešajam valstīm Jums jāpieņem pašam, ievērojot savas vēlmes piedalīties ceļojumā un nepieciešamību datu apstrādei.

Datu turētājs dara Jums zināmu, ka tas nepieņem nekādus automatizētus lēmumus pa Jums, kā arī neveic Jūsu datu profilēšanu. Nekāds Jūsu datu drošības pārkāpums, savu iespēju robežās, netiks pieļauts.

Datu subjekta pienākumi un tiesības:

 1. skaidri, nepārprotami izteikt piekrišanu savu datu apstrādei;
 2. sniegt precīzus, pareizus un patiesus datus;
 3. izsniegt rakstveida piekrišanu, ja Pārzinis vai tā uzdevumā apstrādātājs plāno nosūtīt datus tālākai apstrādei jebkuram citam saņēmējam vai apstrādātājam. Gadījumā, ja ir saņemta piekrišana, pieprasīt, ka attiecīgais saņēmējs vai apstrādātājs noslēdz līgumu ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem par drošu datu apstrādi, kādus ir uzņēmies datu subjekts saskaņā ar konkrētu Līgumu, kā arī saņemt šāda līguma kopiju.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu noteikto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, labošanu, datu apstrādes ierobežošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. Tāpat Jums ir tiesības sniedz sūdzību Valsts datu inspekcijai, ja ir pieļauts pārkāpums Jūsu datu apstrādē.

Vai arī

atrodi savu izaicinājumu pēc